Härmed kallas till ordinarie årsmöte måndag 21 juni 2021 kl 18:00 på Östersund Baskets kansli, Studiegången 3.

Möteshandlingarna finns tillgängliga en vecka innan årsmötet och kan fås genom att mejla till asa@ostersundbasket.se

Ärenden vid årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett till två år (härvid bör hälften av ledamöterna ha
en mandattid om 2 år);
c) vid behov en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
samt
f) eventuella ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för
föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.